FILOSOFIE DNES https://filosofiednes.ff.uhk.cz/index.php/hen <p>Otevřený časopis pro filosofii a filosofické otázky společenských věd, věnovaný tématům, která jsou pro filosofii zajímavá a podnětná právě dnes.</p> <p>Vydává <a href="https://www.uhk.cz/cs-CZ/FF/Katedry/Katedra-filozofie-a-spolecenskych-ved#UHK-Article">Katedra filosofie a společenských věd Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové</a>.</p> KFSV FF UHK cs-CZ FILOSOFIE DNES 1804-0969 Autoři, kteří publikují v tomto časopise, souhlasí s následujícími body:<br /><br /><ol type="*"><li>Autoři si ponechávají copyright a garantují časopisu právo prvního publikování, přitom je práce zároveň licencována pod <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/" target="_new">Creative Commons Attribution licencí</a>, která umožňuje ostatním sdílet tuto práci s tím, že přiznají jejího autora a první publikování v tomto časopisu.</li><li>Autoři mohou vstupovat do dalších samostatných smluvních dohod pro neexkluzivní šíření práce ve verzi, ve které byla publikována v časopise (například publikovat ji v knize), avšak s tím, že přiznají její první publikování v tomto časopisu.</li><li>Autorům je dovoleno a doporučováno, aby zpřístupnili svou práci online (například na svých webových stránkách) před a v průběhu redakčního řízení jejich příspěvku, protože takový postup může vést k produktivním výměnám názorů a také dřívější a vyšší citovanosti publikované práce (Viz <a href="http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html" target="_new">Efekt otevřeného přístupu</a>).</li></ol> Obálka a obsah https://filosofiednes.ff.uhk.cz/index.php/hen/article/view/308 Kolektiv redakce ##submission.copyrightStatement## 2020-02-26 2020-02-26 11 2 Naturalness and Artificiality Revisited Through Natural Infinity https://filosofiednes.ff.uhk.cz/index.php/hen/article/view/277 <p>Discussions about naturalness, artificiality and unnaturalness in this article are motivated by the field of Human Cognitive Enhancement (HCE) because of its potential for altering human personality and identity. This article at first proposes a concept of human naturalness as interaction between physis and logos. Then it presents an intuitive understanding of naturalness in terms of the inherent inability of language to fully describe all attributes of an object that is natural. The analytical core of the article proposes a formal model of naturalness utilising Vopenka's phenomenologically grounded Alternative Set Theory (AST), comprising and formalising the concept of natural infinity. A brief introduction to AST is presented as well. Naturalness and artificiality are modelled as two structurally different naturally infinite semisets within AST. This key structural difference is then analysed and applied back to the domain of HCE.</p> Jan Romportl ##submission.copyrightStatement## 2020-02-26 2020-02-26 11 2 Reflexivita v propozičních postojích https://filosofiednes.ff.uhk.cz/index.php/hen/article/view/249 <p>Přijetí teze, že některé výrazy referují bez zprostředkování identifikujícími podmínkami přímo k&nbsp;objektům, vede k&nbsp;několika problematickým důsledkům týkajícím se propozičních postojů. Jedním z&nbsp;těchto důsledků je ten, že bychom tudíž na základě přesvědčení Lois Lanové, že Superman je silnější než Clark Kent, byli nuceni uznat, že je též přesvědčena o existenci někoho, kdo má tu vlastnost, že je silnější, než skutečně je. Snad žádný racionálně uvažující člověk by však zřejmě přesvědčení o existenci někoho, o kom by tato nemožná vlastnost měla platit, nepřijal. Klíčovým pojmem, na němž platnost vyvození tohoto přesvědčení stojí, je <em>reflexivita</em> – ze zjevně nereflexivního obsahu přesvědčení se vyvozuje přesvědčení reflexivní. Příspěvek se pokouší odhalit, kam je možno reflexivitu v&nbsp;rámci informačního obsahu věty zasadit. Zváženy jsou nejprve dvě možnosti: reflexivita je buď sémantickou vlastností vztahů, nebo anaforických zájmen. Obě možnosti budou vyvráceny prostřednictvím argumentace, že ve větách popisujících vztah mezi obsahy dvou koreferujících singulárních termínů nemůže být reflexivita součástí sémantické informace, jelikož znalost identity reference není podmínkou sémantické kompetence. Reflexivita je u těchto typů vět vázána na koordinaci znalostí mezi mluvčími. Jsou formulovány nutné podmínky, které by platnost daného vyvození teprve ospravedlnily.</p> Tomáš Šmiřák ##submission.copyrightStatement## 2020-02-26 2020-02-26 11 2 Collective Belief and the Intentional Strategy https://filosofiednes.ff.uhk.cz/index.php/hen/article/view/303 <p><em>What do we mean when we say that some group believes something? Do we simply mean that all the members of the group believe it, or are we acknowledging the existence of some kind of group agent? According to Margaret Gilbert, talk about group mental states refers to the specific kind of agreements she calls joint commitments — that is, to collectively believe something means to be committed with others to believe it. In my article, I will first present Gilbert’s approach in more detail but will ultimately show that this approach is problematic and will refute it. I will briefly consider the most common solution to the problems Gilbert’s account faces, which lies in replacing collective beliefs with acceptances, but I will show that this solution will not do either. The solution I will then present will be based on Daniel Dennett’s intentional strategy, which is a method of interpreting the things around us and predicting their behaviour by treating them as rational agents with relevant intentions. I will try to show that all the problematic cases of collective belief can be explained by applying the intentional strategy to the groups in question.</em></p> David Kocourek ##submission.copyrightStatement## 2020-02-26 2020-02-26 11 2 10 let LMS centra – historie a současnost https://filosofiednes.ff.uhk.cz/index.php/hen/article/view/310 Martin Paleček Matej Drobňák ##submission.copyrightStatement## 2020-02-26 2020-02-26 11 2 Celé číslo ve formátu PDF https://filosofiednes.ff.uhk.cz/index.php/hen/article/view/309 Kolektiv redakce ##submission.copyrightStatement## 2020-02-26 2020-02-26 11 2