FILOSOFIE DNES https://filosofiednes.ff.uhk.cz/index.php/hen <p>Otevřený časopis pro filosofii a filosofické otázky společenských věd, věnovaný tématům, která jsou pro filosofii zajímavá a podnětná právě dnes.</p> <p>Vydává <a href="https://www.uhk.cz/cs-CZ/FF/Katedry/Katedra-filozofie-a-spolecenskych-ved#UHK-Article">Katedra filosofie a společenských věd Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové</a>.</p> KFSV FF UHK cs-CZ FILOSOFIE DNES 1804-0969 Autoři, kteří publikují v tomto časopise, souhlasí s následujícími body:<br /><br /><ol type="*"><li>Autoři si ponechávají copyright a garantují časopisu právo prvního publikování, přitom je práce zároveň licencována pod <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/" target="_new">Creative Commons Attribution licencí</a>, která umožňuje ostatním sdílet tuto práci s tím, že přiznají jejího autora a první publikování v tomto časopisu.</li><li>Autoři mohou vstupovat do dalších samostatných smluvních dohod pro neexkluzivní šíření práce ve verzi, ve které byla publikována v časopise (například publikovat ji v knize), avšak s tím, že přiznají její první publikování v tomto časopisu.</li><li>Autorům je dovoleno a doporučováno, aby zpřístupnili svou práci online (například na svých webových stránkách) před a v průběhu redakčního řízení jejich příspěvku, protože takový postup může vést k produktivním výměnám názorů a také dřívější a vyšší citovanosti publikované práce (Viz <a href="http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html" target="_new">Efekt otevřeného přístupu</a>).</li></ol> Obálka & obsah https://filosofiednes.ff.uhk.cz/index.php/hen/article/view/263 Kolektiv redakce ##submission.copyrightStatement## 2018-08-30 2018-08-30 9 2 1 3 Précis knihy Jaké to je, nebo o čem to je? Místo vědomí v materiálním světě https://filosofiednes.ff.uhk.cz/index.php/hen/article/view/261 <p>Článek sumarizuje obsah mé nedávno vydané knihy Jaké to je, nebo o čem to je? Místo vědomí v materiálním světě (2017). Jak napovídá podtitul, tématem knihy je filosofie vědomí. V současné literatuře má většina účastníků na mysli tzv. fenomenální charaktery, přičemž hlavní spor se vede mezi dualisty a materialisty<br>o to, zda jsou to materiální vlastnosti. Dokonce i russelliánští monisté, kteří se jinak prezentují jako alternativa vůči dualismu i materialismu, akceptují pojem fenomenálního charakteru. Já mám o tomto pojmu pochybnosti, jež vyjadřuji v šesté kapitole knihy, jíž proto v článku věnuji nejvíce místa. Navzdory většinovému mínění mám za to, že ohledně obsahu pojmu fenomenálního charakteru ve skutečnosti nebylo dosaženo žádné shody. Podobně jako Daniel Dennett, tudíž doporučuji pokusit se o filosofii vědomí bez pojmu fenomenálního charakteru. Jak známo, Dennett – do jisté míry podobně jako někteří výše zmínění materialisté – navrhuje redukovat vědomí prostřednictvím pojmu reprezentace. Já však končím o poznání skeptičtěji než Dennett, protože v návaznosti na svou předchozí knihu Metafyzika antiindividualismu (2008) soudím, že naturalistická teorie reprezentace je nekoherentní.</p> Tomáš Hříbek ##submission.copyrightStatement## 2018-08-30 2018-08-30 9 2 4 22 Russelliánský monismus jako svébytné metafyzické stanovisko https://filosofiednes.ff.uhk.cz/index.php/hen/article/view/259 <p>Příspěvek kriticky reaguje na pojednání o russelliánském monismu v monografii Jaké to je, nebo o čem to je? Tomáše Hříbka. Podle Hříbka russelliánský monismus, přístup k fenomenálnímu vědomí inspirovaný vhledy Bertranda Russella, nepředstavuje skutečnou alternativu vůči materialismu, dualismu a idealismu. Autor příspěvku argumentuje, že russelliánský monismus naopak lze pokládat za svébytné metafyzické stanovisko, jež se navíc vyhýbá hlavním úskalím těchto tradičních přístupů. Nejprve odpovídá na námitku, že fundamentální jsoucna neutrálního monismu jsou ve skutečnosti mentalistická, a tedy nikoli neutrální.<br>V souvislosti s neutrálním monismem rovněž poukazuje na problémy Hříbkovy definice fyzikalismu v duchu via negativa. Autor dále vysvětluje, proč na rozdíl od dualismu nepředstavuje pro russelliánský monismus vážnou obtíž kauzální uzávěra fyzična, a upozorňuje, že russelliánský monismus dokáže lépe než materialismus odpovědět na výzvy, jako jsou argument z myslitelnosti a argument z poznání. Ačkoli tedy russelliánský monismus má s materialismem, dualismem a idealismem jistě styčné plochy, daří se mu vyhnout nejvážnějším obtížím těchto směrů, a máme proto dobrý důvod chápat jej jako svébytný a slibný přístup k fenomenálnímu vědomí.</p> Jakub Mihálik ##submission.copyrightStatement## 2018-08-30 2018-08-30 9 2 23 43 Je to o fenomenálním charakteru https://filosofiednes.ff.uhk.cz/index.php/hen/article/view/257 <p>Argumentace Tomáše Hříbka proti fenomenálnímu charakteru se opírá především o Dennettova stanoviska. Dennettem dlouhodobě preferovaná strategie při vypořádání se s tímto problémem je metodologický naturalismus. Tato strategie jistě přinesla své ovoce, zejména je-li řeč o otevření skutečně kritické diskuse na téma kválií. Problém vědomí je však v současnosti traktován spíše v rámci materialistické metafyziky, než z pohledu Dennettova metodologického naturalismu. Tato preference má své empirické, ale i filosofické důvody, o nichž jsme hovořili s Tomášem Marvanem v knize Vědomí a jeho teorie. Protože Hříbkova monografie reaguje na některé názory z této knihy, komentuji Hříbkovy reakce a upřesňuji naše postoje. Zároveň se vyjadřuji k zařazení naší pozice v rámci materialistické metafyziky k materialismu typu B. V druhé části statě se zabývám problémem fenomenálního charakteru vědomé zkušenosti a snažím se argumentovat, že tento těžký problém nelze odstranit pouze tím, že se prokáže neudržitelnost tradičního chápání kválií.</p> Michal Polák ##submission.copyrightStatement## 2018-08-30 2018-08-30 9 2 44 59 Explanandum teorie vědomí: marné hledání konsenzu? https://filosofiednes.ff.uhk.cz/index.php/hen/article/view/260 <p>Text kriticky hodnotí tvrzení o pojmu fenomenálního vědomí, která jsou obsažena v šesté kapitole knihy Tomáše Hříbka Jaké to je, nebo o čem to je? Mým východiskem je teze Erica Schwitzgebela, že fenomenální vědomí můžeme definovat natolik neutrálně a minimalisticky, že se na jeho existenci mohou shodnout i teoretikové vědomí z velmi rozdílných táborů. Hříbek tento názor nesdílí, snažím se ale ukázat, že na základě lichých argumentů. Značnou pozornost v textu věnuji názorům Daniela Dennetta na podstatu vědomí, především pak „iluzionismu“ jakožto teorii vědomí. Ten pokládám za teorii se značně nejasným obsahem a navrhuji, aby se o něm ve filozofii vědomí vedly soustředěné diskuze.</p> Tomáš Marvan ##submission.copyrightStatement## 2018-08-30 2018-08-30 9 2 60 73 Hříbek a residua tradiční filosofie mysli https://filosofiednes.ff.uhk.cz/index.php/hen/article/view/258 <p>V článku diskutuji východiska knihy Tomáše Hříbka Jaké to je, nebo o čem to je? Cílem článku je ukázat, že přes Hříbkovy sympatie k Dennettovu postmetafyzickému pojetí vědomí lze v jeho výkladu vysledovat tendence k tradičně filosofickému myšlení o vědomí. Soustředím se přitom na Hříbkovu definici fyzikálního a na jeho charakterizaci Dennettova programu jako problematické redukce vědomí pomocí intencionality.</p> Stefanie Dach ##submission.copyrightStatement## 2018-08-30 2018-08-30 9 2 74 90 Odpovědi přátelům https://filosofiednes.ff.uhk.cz/index.php/hen/article/view/265 <p>V článku odpovídám kritikům své knihy Jaké to je, nebo o čem to je? Místo vědomí v materiálním světě (2017). Postupuji od nejméně k nejvíce závažným námitkám. Na adresu Jakuba Mihálika, jenž polemizuje s mou tezí, že russelliánský monismus nepředstavuje skutečnou alternativu vůči standardnímu dualismu a materialismu, odpovídám, že jde o vedlejší problém ve vztahu k ústřednímu cíli knihy, jímž je podkopat pojem fenomenálního vědomí, předpokládaný russelliánským monismem stejně jako každou jinou standardní teorií. Jednou z těchto standardních teorií je reduktivní materialismus, v nějž vkládají naděje například Michal Polák a Tomáš Marvan. Jak Polák, tak Marvan se obávají Dennettova údajného eliminativismu, ačkoli postupují poněkud odlišně. Polák věří v jistý deflační pojem vědomí, ale podle mého názoru mu není s to dát konkrétní obsah. Marvan nabízí „nevinný“ koncept vědomí, na němž prý existuje všeobecná shoda, ale podle mého názoru prostě předpokládá, že pojem fenomenálních vlastností je součástí definice takového konceptu. Je kuriózní, že zatímco Polák s Marvanem mne považují za dennettovce, Stefanie Dach naopak tvrdí, že Dennetta dezinterpretuji. Já se domnívám, že Dach přehlíží slabá místa v jeho teorii.</p> Tomáš Hříbek ##submission.copyrightStatement## 2018-08-30 2018-08-30 9 2 91 110 Celé číslo ve formátu pdf https://filosofiednes.ff.uhk.cz/index.php/hen/article/view/264 Kolektiv redakce ##submission.copyrightStatement## 2018-08-30 2018-08-30 9 2 1 110