FILOSOFIE DNES https://filosofiednes.ff.uhk.cz/index.php/hen <p>Otevřený časopis pro filosofii a filosofické otázky společenských věd, věnovaný tématům, která jsou pro filosofii zajímavá a podnětná právě dnes.</p> <p>Vydává <a href="https://www.uhk.cz/cs-CZ/FF/Katedry/Katedra-filozofie-a-spolecenskych-ved#UHK-Article">Katedra filosofie a společenských věd Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové</a>.</p> KFSV FF UHK cs-CZ FILOSOFIE DNES 1804-0969 Autoři, kteří publikují v tomto časopise, souhlasí s následujícími body:<br /><br /><ol type="*"><li>Autoři si ponechávají copyright a garantují časopisu právo prvního publikování, přitom je práce zároveň licencována pod <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/" target="_new">Creative Commons Attribution licencí</a>, která umožňuje ostatním sdílet tuto práci s tím, že přiznají jejího autora a první publikování v tomto časopisu.</li><li>Autoři mohou vstupovat do dalších samostatných smluvních dohod pro neexkluzivní šíření práce ve verzi, ve které byla publikována v časopise (například publikovat ji v knize), avšak s tím, že přiznají její první publikování v tomto časopisu.</li><li>Autorům je dovoleno a doporučováno, aby zpřístupnili svou práci online (například na svých webových stránkách) před a v průběhu redakčního řízení jejich příspěvku, protože takový postup může vést k produktivním výměnám názorů a také dřívější a vyšší citovanosti publikované práce (Viz <a href="http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html" target="_new">Efekt otevřeného přístupu</a>).</li></ol> Obálka a obsah https://filosofiednes.ff.uhk.cz/index.php/hen/article/view/297 Kolektiv redakce ##submission.copyrightStatement## 2019-10-21 2019-10-21 11 1 Augustine’s Self-Knowledge in Animals https://filosofiednes.ff.uhk.cz/index.php/hen/article/view/300 <p class="FDabstrakt">This paper focuses on Augustine’s concept of self-knowledge or self-awareness in non-rational animals through examining the relation between external senses, internal sense and rationality. The explanation of what causes motion in non-rational living beings is quite puzzling in the case of animal’s self-perception – for what reason do they move, sense or live. This motivation is also connected to the self-preservation principle, which is one of the two sources of confusion regarding self-perception in animals; the other one is the ability of internal sense or anima to perceive themselves, other animals and humans as alive – in spite of the fact that this can in no way be sensory information.</p> Karel Klozar ##submission.copyrightStatement## 2019-10-21 2019-10-21 11 1 Je možné vyriešiť spor realizmu a konštruktivizmu? https://filosofiednes.ff.uhk.cz/index.php/hen/article/view/301 <p>Cieľom textu je nadviazať na diskusiu o&nbsp;spore realizmu a&nbsp;konštruktivizmu, ktorá prebehla medzi Jaroslavom Peregrinom a&nbsp;Tomášom Marvanom na stránkach časopisu <em>Filosofie dnes</em>. Samotná diskusia vznikla ako reakcia na Marvanom publikovanú knihu <em>Realismus a&nbsp;relativismus</em>. Marvan v nej zastáva špecifické stanovisko realizmu, z&nbsp;ktorého vedie kritiku relativizujúcich postojov. Peregrin tvrdí, že spor nie je možné riešiť, lebo obe súperiace strany sú v&nbsp;konečnom dôsledku nevyvrátiteľné a&nbsp;argumenty pre a&nbsp;proti sa držia v&nbsp;patovej situácii. Marvan tvrdí, že spor je možné riešiť v&nbsp;prospech realizmu. Predkladaný text sa voči obom názorom vymedzuje a&nbsp;predstavuje návrh ako daný spor riešiť. Riešenie spočíva v&nbsp;rozpustení samotného sporu a&nbsp;v predstavení hybridnej koncepcie, ktorá problémy realizmu a&nbsp;konštruktivizmu prekonáva. Text je rozdelený na tri časti, v&nbsp;prvej je uvedená kritika Marvanom zastávaného realizmu, v&nbsp;druhej časti je predstavená stručná analýza zdroju sporu a&nbsp;v&nbsp;záverečnej časti je načrtnutá koncepcia, ktorá spor prekonáva.</p> Rastislav Kostolný ##submission.copyrightStatement## 2019-10-21 2019-10-21 11 1 Henri Bergson a analytická filosofie https://filosofiednes.ff.uhk.cz/index.php/hen/article/view/299 <p class="FDabstrakt"><span style="font-size: 9.0pt; font-family: 'Georgia',serif;">Henri Bergson se za svého života těšil velké popularitě. Přes jistý ústup ze slávy jeho filosofie i v druhé polovině dvacátého století inspirovala např. Gillese Deleuze. Nicméně analytická filosofie Bergsonovi dosud mnoho pozornosti nevěnovala. Ačkoli na první pohled skutečně s analytickou filosofií nemá mnoho společného, najdeme v jeho díle některé myšlenky, které by si zasloužily, aby je analytická filosofie zhodnotila. Zaměříme se na Bergsonovo pojetí špatně položených otázek, které je v mnohém podobné pojetí logických pozitivistů. Dále navrhneme, v čem může spočívat jeho přínos pro teorii pravidel a normativistickou teorii významu. Obě témata jsou zde především programaticky nastíněna, jejich hlubší rozpracování je úkol pro další práci.</span></p> Pavel Arazim ##submission.copyrightStatement## 2019-10-21 2019-10-21 11 1 Role historie v době post-faktické https://filosofiednes.ff.uhk.cz/index.php/hen/article/view/302 <p class="FDabstrakt"><span style="font-size: 9.0pt; font-family: 'Georgia',serif;">Jaká je role historie v&nbsp;době post-faktické? Může nám filosofie historie pomoci bránit se proti cílenému zneužívání historických narativů na ideologickém základě? Tento článek zkoumá filosofické reflexe historie a jejich vztah k&nbsp;ideologiím. Je ukázáno, že na počátku této filosofické disciplíny filosofové jako Karl Popper nebo C. G. Hempel usilovali o eliminaci politického a ideologického zabarvení historie. Avšak narativistické bádání Haydena Whita naznačuje, že takový cíl je nedosažitelný. Antirealistická filosofie historie, zastoupena L. J. Goldsteinem, dokonce odmítá reálnou minulost jako cíl historického bádání a zdůrazňuje situovanost historiků ve vztahu k&nbsp;důkazům. Představená verze historického antirealismu chápe historii jako současné zkoumání, které sdílí řadu rysů s&nbsp;kritickým myšlením a zaměřuje se především na zkoumání empirických dat, jež vyžadují postulaci nepřístupné minulosti. Tato podobnost by měla být zdůrazněna skrze výuku historie jako zkoumání, nikoliv jako pouhého příběhu.</span></p> David Černín ##submission.copyrightStatement## 2019-10-21 2019-10-21 11 1 Celé číslo ve formátu PDF https://filosofiednes.ff.uhk.cz/index.php/hen/article/view/298 Kolektiv autorů ##submission.copyrightStatement## 2019-10-21 2019-10-21 11 1