https://filosofiednes.ff.uhk.cz/index.php/hen/issue/feed FILOSOFIE DNES 2018-08-31T13:30:23+01:00 Mgr. Ladislav Koreň, Ph.D. ladislav.koren@uhk.cz Open Journal Systems <p>Otevřený časopis pro filosofii a filosofické otázky společenských věd, věnovaný tématům, která jsou pro filosofii zajímavá a podnětná právě dnes.</p> <p>Vydává <a href="https://www.uhk.cz/cs-CZ/FF/Katedry/Katedra-filozofie-a-spolecenskych-ved#UHK-Article">Katedra filosofie a společenských věd Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové</a>.</p> https://filosofiednes.ff.uhk.cz/index.php/hen/article/view/263 Obálka & obsah 2018-08-31T13:30:21+01:00 Kolektiv redakce david.kocourek@centrum.cz 2018-08-30T10:31:37+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://filosofiednes.ff.uhk.cz/index.php/hen/article/view/261 Précis knihy Jaké to je, nebo o čem to je? Místo vědomí v materiálním světě 2018-08-31T13:30:21+01:00 Tomáš Hříbek tomas_hribek@hotmail.com <p>Článek sumarizuje obsah mé nedávno vydané knihy Jaké to je, nebo o čem to je? Místo vědomí v materiálním světě (2017). Jak napovídá podtitul, tématem knihy je filosofie vědomí. V současné literatuře má většina účastníků na mysli tzv. fenomenální charaktery, přičemž hlavní spor se vede mezi dualisty a materialisty<br>o to, zda jsou to materiální vlastnosti. Dokonce i russelliánští monisté, kteří se jinak prezentují jako alternativa vůči dualismu i materialismu, akceptují pojem fenomenálního charakteru. Já mám o tomto pojmu pochybnosti, jež vyjadřuji v šesté kapitole knihy, jíž proto v článku věnuji nejvíce místa. Navzdory většinovému mínění mám za to, že ohledně obsahu pojmu fenomenálního charakteru ve skutečnosti nebylo dosaženo žádné shody. Podobně jako Daniel Dennett, tudíž doporučuji pokusit se o filosofii vědomí bez pojmu fenomenálního charakteru. Jak známo, Dennett – do jisté míry podobně jako někteří výše zmínění materialisté – navrhuje redukovat vědomí prostřednictvím pojmu reprezentace. Já však končím o poznání skeptičtěji než Dennett, protože v návaznosti na svou předchozí knihu Metafyzika antiindividualismu (2008) soudím, že naturalistická teorie reprezentace je nekoherentní.</p> 2018-08-30T10:12:46+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://filosofiednes.ff.uhk.cz/index.php/hen/article/view/259 Russelliánský monismus jako svébytné metafyzické stanovisko 2018-08-31T13:30:22+01:00 Jakub Mihálik jakub.prague@gmail.com <p>Příspěvek kriticky reaguje na pojednání o russelliánském monismu v monografii Jaké to je, nebo o čem to je? Tomáše Hříbka. Podle Hříbka russelliánský monismus, přístup k fenomenálnímu vědomí inspirovaný vhledy Bertranda Russella, nepředstavuje skutečnou alternativu vůči materialismu, dualismu a idealismu. Autor příspěvku argumentuje, že russelliánský monismus naopak lze pokládat za svébytné metafyzické stanovisko, jež se navíc vyhýbá hlavním úskalím těchto tradičních přístupů. Nejprve odpovídá na námitku, že fundamentální jsoucna neutrálního monismu jsou ve skutečnosti mentalistická, a tedy nikoli neutrální.<br>V souvislosti s neutrálním monismem rovněž poukazuje na problémy Hříbkovy definice fyzikalismu v duchu via negativa. Autor dále vysvětluje, proč na rozdíl od dualismu nepředstavuje pro russelliánský monismus vážnou obtíž kauzální uzávěra fyzična, a upozorňuje, že russelliánský monismus dokáže lépe než materialismus odpovědět na výzvy, jako jsou argument z myslitelnosti a argument z poznání. Ačkoli tedy russelliánský monismus má s materialismem, dualismem a idealismem jistě styčné plochy, daří se mu vyhnout nejvážnějším obtížím těchto směrů, a máme proto dobrý důvod chápat jej jako svébytný a slibný přístup k fenomenálnímu vědomí.</p> 2018-08-30T09:49:21+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://filosofiednes.ff.uhk.cz/index.php/hen/article/view/257 Je to o fenomenálním charakteru 2018-08-31T13:30:22+01:00 Michal Polák miha@kfi.zcu.cz <p>Argumentace Tomáše Hříbka proti fenomenálnímu charakteru se opírá především o Dennettova stanoviska. Dennettem dlouhodobě preferovaná strategie při vypořádání se s tímto problémem je metodologický naturalismus. Tato strategie jistě přinesla své ovoce, zejména je-li řeč o otevření skutečně kritické diskuse na téma kválií. Problém vědomí je však v současnosti traktován spíše v rámci materialistické metafyziky, než z pohledu Dennettova metodologického naturalismu. Tato preference má své empirické, ale i filosofické důvody, o nichž jsme hovořili s Tomášem Marvanem v knize Vědomí a jeho teorie. Protože Hříbkova monografie reaguje na některé názory z této knihy, komentuji Hříbkovy reakce a upřesňuji naše postoje. Zároveň se vyjadřuji k zařazení naší pozice v rámci materialistické metafyziky k materialismu typu B. V druhé části statě se zabývám problémem fenomenálního charakteru vědomé zkušenosti a snažím se argumentovat, že tento těžký problém nelze odstranit pouze tím, že se prokáže neudržitelnost tradičního chápání kválií.</p> 2018-08-30T10:06:16+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://filosofiednes.ff.uhk.cz/index.php/hen/article/view/260 Explanandum teorie vědomí: marné hledání konsenzu? 2018-08-31T13:30:22+01:00 Tomáš Marvan marvan@flu.cas.cz <p>Text kriticky hodnotí tvrzení o pojmu fenomenálního vědomí, která jsou obsažena v šesté kapitole knihy Tomáše Hříbka Jaké to je, nebo o čem to je? Mým východiskem je teze Erica Schwitzgebela, že fenomenální vědomí můžeme definovat natolik neutrálně a minimalisticky, že se na jeho existenci mohou shodnout i teoretikové vědomí z velmi rozdílných táborů. Hříbek tento názor nesdílí, snažím se ale ukázat, že na základě lichých argumentů. Značnou pozornost v textu věnuji názorům Daniela Dennetta na podstatu vědomí, především pak „iluzionismu“ jakožto teorii vědomí. Ten pokládám za teorii se značně nejasným obsahem a navrhuji, aby se o něm ve filozofii vědomí vedly soustředěné diskuze.</p> 2018-08-30T10:09:22+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://filosofiednes.ff.uhk.cz/index.php/hen/article/view/258 Hříbek a residua tradiční filosofie mysli 2018-08-31T13:30:22+01:00 Stefanie Dach steffi.dach@centrum.cz <p>V článku diskutuji východiska knihy Tomáše Hříbka Jaké to je, nebo o čem to je? Cílem článku je ukázat, že přes Hříbkovy sympatie k Dennettovu postmetafyzickému pojetí vědomí lze v jeho výkladu vysledovat tendence k tradičně filosofickému myšlení o vědomí. Soustředím se přitom na Hříbkovu definici fyzikálního a na jeho charakterizaci Dennettova programu jako problematické redukce vědomí pomocí intencionality.</p> 2018-08-30T10:01:41+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://filosofiednes.ff.uhk.cz/index.php/hen/article/view/265 Odpovědi přátelům 2018-08-31T13:30:22+01:00 Tomáš Hříbek hribek@flu.cas.cz <p>V článku odpovídám kritikům své knihy Jaké to je, nebo o čem to je? Místo vědomí v materiálním světě (2017). Postupuji od nejméně k nejvíce závažným námitkám. Na adresu Jakuba Mihálika, jenž polemizuje s mou tezí, že russelliánský monismus nepředstavuje skutečnou alternativu vůči standardnímu dualismu a materialismu, odpovídám, že jde o vedlejší problém ve vztahu k ústřednímu cíli knihy, jímž je podkopat pojem fenomenálního vědomí, předpokládaný russelliánským monismem stejně jako každou jinou standardní teorií. Jednou z těchto standardních teorií je reduktivní materialismus, v nějž vkládají naděje například Michal Polák a Tomáš Marvan. Jak Polák, tak Marvan se obávají Dennettova údajného eliminativismu, ačkoli postupují poněkud odlišně. Polák věří v jistý deflační pojem vědomí, ale podle mého názoru mu není s to dát konkrétní obsah. Marvan nabízí „nevinný“ koncept vědomí, na němž prý existuje všeobecná shoda, ale podle mého názoru prostě předpokládá, že pojem fenomenálních vlastností je součástí definice takového konceptu. Je kuriózní, že zatímco Polák s Marvanem mne považují za dennettovce, Stefanie Dach naopak tvrdí, že Dennetta dezinterpretuji. Já se domnívám, že Dach přehlíží slabá místa v jeho teorii.</p> 2018-08-30T11:00:26+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://filosofiednes.ff.uhk.cz/index.php/hen/article/view/264 Celé číslo ve formátu pdf 2018-08-31T13:30:23+01:00 Kolektiv redakce david.kocourek@centrum.cz 2018-08-30T10:53:42+01:00 ##submission.copyrightStatement##