Evoluce jako cesta k Bohu v díle Teilharda de Chardin

Autoři

  • Františka Jirousová Ústav filosofie a religionistiky, Filosofická fakulta UK

DOI:

https://doi.org/10.26806/fd.v4i1.84

Klíčová slova:

evoluce, vědomí, personalita, svoboda

Abstrakt

Záměrem textu je představit pojetí základních zákonů evoluce podle Teilharda de Chardin. Konkrétně popisuje tzv. zákony rekurence pro tři vlastnosti, které v evoluci narůstají, což jsou vědomí, personalita a spontaneita (svoboda). U každé z těchto vlastností je provedena extrapolace do budoucnosti, ukazující možnost jejího cílového stavu. Tento postup se kryje s obsahem Teilhardovy tzv. integrální vědy o úloze člověka v evolučním procesu, protože právě člověk je tím, kdo by měl evoluci dovést k završení. Text také krátce nastiňuje hlavní problém Teilhardova díla: Jak může být evoluce založená na procesu samouspořádávání různých systémů včetně člověka chápána zároveň jako směřující ke sjednocení s Bohem a jako jím usměrňovaná. Hlavním cílem textu je ukázat, jakým způsobem se teilhardovské bádání v současnosti rozvíjí, a upozornit na v českém prostředí neznámou literaturu autorů American Teilhard Association.


The paper presents conception of main laws of evolution according to Pierre Teilhard de Chardin. Especially explains the laws of the  recurrence related to three properties, which increase in evolution, i.e consciousness, personality and spontaneity (freedom). Each this property is extrapolated towards the future, showing its possible final state. This method is in accord with contents of Teilhard´s integral science of human task in evolutionary process, because just human is the one, whose duty is to lead evolution to consummation. This paper further briefly mentions the central problem of Teilhard´s work: How can evolution resting upon the process of self-organisation be understood at the same time as leading to unification with God and managed by him. The main goal of this paper is to demonstrate the current research of Teilhards work and to point out the in Czech Republic unknown bibliografy of authors in The American Teilhard Association.

 

Biografie autora

Františka Jirousová, Ústav filosofie a religionistiky, Filosofická fakulta UK

Ústav filosofie a religionistiky FF UK, doktorandka

Stahování

Publikováno

2012-06-29

Číslo

Sekce

Články