Několik poznámek k fenomenologii a normativitě situace závislosti

  • Ondřej Beran FLÚ AV ČR
Klíčová slova: závislost, akrasie, pravidla, rozumění, možnost

Abstrakt

Článek se zabývá různými možnými úhly pohledu na problém závislosti, nakolik je relevantní pro filosofii. Nejprve diskutuje vztah mezi závislostí a akrasií; poté navrhuje další směry analýzy závislosti jakožto komplexního problému aktérova postoje k možnostem vlastní existence a pravidlům her a kontextů, v nichž se pohybuje.The paper deals with various possible points of view on the problem of addiction, as far as it is a relevant philosophical topic. It discusses first the relationship between addiction and akrasia; then it suggests other directions for the analysis of addiction as a complex problem of the agent’s stance to the possibilities of her/his own existence and to the rules of the games and contexts within which she/he acts.
Publikované
2012-06-29
Sekce
Články