Fikce a skutečnost - je mimesis překonaný konstrukt?

  • Martina Kastnerová KFI FF ZČU v Plzni
Klíčová slova: mimesis, fikce, skutečnost, teorie interpretace

Abstrakt

Základní otázkou studie je, zda lze koncept mimésis považovat v současné teorii interpretace za udržitelný, přičemž se zaměřuje na kritiku formulovanou na základě dvou argumentů – tj. buďto se odmítá vztah skutečnosti a uměleckého, resp. literárního díla, nebo se tento vztah připouští, ale odmítá se, že by se vyčerpával pouze vztahem prosté nápodoby. Dále se (v komparativním náhledu) zaměřuje na současné koncepce, které pracují s konceptem mimeze jako s interpretačně funkčním. V závěru se tak ukazuje, že předpoklad vztahu mezi fikcí a skutečností lze v současných teoriích interpretace považovat za přijatelný, a koncept mimésis tak nemusí být překonaným konstruktem (byť za určitých podmínek).The main issue of this study is whether the concept of mimésis can be accepted as a defensible one in a contemporary theory of interpretation. It focuses on the criticism based on the following arguments: either any relation between fiction and reality is rejected or it is claimed that the relation cannot be reduced to mimémis. Further the study focuses on the contemporary theories working succesfully with the concept of mimesis as well. So the study shows that the relation between fiction and reality is an acceptable assumption in a contemporary literary theories, so that the concept of mimesis cannot be considered as an overthrown theoretical construct.

Biografie autora

Martina Kastnerová, KFI FF ZČU v Plzni
odborný asistent a vědecká tajemnice, KFI FF ZČU v Plznispecializace: Shakespeare a teorie interpretacePhDr., Ph.D.
Publikované
2011-12-16
Sekce
Články