Ľudská duša v ideovej koncepcii Dostojevského

  • Zuzana Barníková-Magganaris KEa MF, FF TU v Trnave, SR
Klíčová slova: člověk, lidská duše a svět, zodpovědnost, smysl života, filosofická antropologie, F.M. Dostojevskij, ruská filosofie,

Abstrakt

Článok analyzuje antropologicko-existencialistickú a etickú koncepciu človeka v diele F. M. Dostojevského a jej aktuálnosť v súčasnosti. Chce ukázať, že Dostojevského človek je zložitou, vnútorne protirečivou bytosťou, v ktorej sú nerozlučne spojené dobro a zlo, sebaobetavosť s egoizmom, čistota so zlomyseľnosťou. Je tiež pokusom o vymedzenie princípu etickej zodpovednosti a zmyslu života ako kľúčových princípov etiky Dostojevského.This article analyzes the anthropological - existential and ethical concept of man in the work of F. M. Dostoyevsky and its currentness. It aims to show that Dostoyevsky’s man is a complicated and internally ambivalent being, in which good and evil, selfishness and self-sacrifice, purity and mischievousness are inextricably connected. It also attempts to define the principle of ethical responsibility and meaning of life as key elements of Dostoyevsky's ethics. 

Biografie autora

Zuzana Barníková-Magganaris, KEa MF, FF TU v Trnave, SR
externa doktorandka na Katedre etiky a moralnej filozofie, FF TU v Trnave, SR
Publikované
2012-12-29
Sekce
Články