Jak filosofovat o lidské mysli?

Autoři

  • Jaroslav Peregrin Filozofická fakulta Univerzita Hradec Králové

DOI:

https://doi.org/10.26806/fd.v13i1.323

Abstrakt

Ve své nové knížce Kauzalita činitele Petr Dvořák argumentuje, že svoboda vůle existuje, a tudíž musíme přijmout nějakou formu indeterminismu; a předkládá návrh odpovídajícího pojmového rámce. Já se naproti tomu domnívám, že ač svoboda vůle skutečně existuje, neměli bychom proto opouštět determinismus; hlásím se tedy k určité formě kompatibilismu. Podle mého druhu kompatibilismu tomu ovšem není tak, že by se svoboda vůle dala vtěsnat do deterministického rámce. Domnívám se, že řešení je v přijetí toho, že při výkladu skutečnosti nevystačíme s jediným pojmovým rámcem – konkrétně že na člověka se můžeme dívat jako na organismus (skrze deterministický a fyzikalistický rámec), ale také jako na osobu (skrze rámec, který je „prodchnut normativitou“).

Biografie autora

Jaroslav Peregrin, Filozofická fakulta Univerzita Hradec Králové

Prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc., vystudoval matematiku, před rokem 1989 pracoval jako programátor. Působí ve Filosofickém ústavu Akademie věd ČR a přednáší na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové a Filozofické fakultě UK v Praze. Kromě logiky se zabývá hlavně filozofií jazyka, sémantikou a analytickou filozofií. Do češtiny přeložil několik prací předních analytických filozofů. Kromě řady studií publikovaných v odborných časopisech napsal mj. knihy Úvod do analytické filosofie (1992), Doing Worlds with Words (1995), Meaning and Structure (2001), Filosofie a jazyk (2003), Kapitoly z analytické filosofie (2005), Filozofie pro normální lidi (2008).

Stahování

Publikováno

2021-06-11