Vymedzenie noriem, prvopočiatky morálky a vzájomná dôvera

  • Miroslav Popper Ústav výskumu sociálnej komunikácie Dúbravská cesta 9 841 04 Bratislava 4 Slovenská republika
Klíčová slova: normy, morálka, dôvera

Abstrakt

Príspevok pozostáva z troch častí. Prvá časť sa zaoberá taxonómiou a kritériami klasifikácie rôznych druhov noriem. Poukazuje na to, že rozdiel medzi dvoma najdôležitejšími druhmi kooperačných noriem – sociálnymi a morálnymi – je skôr kvantitatívneho než kvalitatívneho charakteru a navrhuje trojdimenzionálny model ich diferenciácie. Druhá časť je venovaná morálnym normám a zdôvodňuje dominantnú rolu emócií pre vznik a fungovanie morálky, ktorá zohráva kľúčovú rolu pri ochrane spoločnosti pred najnebezpečnejšími sociálnymi konfliktami. V tretej časti sa argumentuje, že vzájomná sociálna dôvera, nevyhnutná pre medziľudskú kooperáciu, sa postupne vytvára zdola nahor, najskôr na úrovni najbližšej rodiny a postupne sa rozširuje na ďalšie okolie. Pre jej zvýšenie a udržanie sú nevyhnutné sociálne a morálne normy, ktoré tiež historicky vznikali najskôr v lokálnych spoločenstvách a až postupne sa šírili do širších sociálnych celkov. Príspevok upozorňuje na možné negatívne konzekvencie plynúce z podceňovania roly sociálnych a morálnych noriem a snahy riadiť sa namiesto nich len legislatívnymi normami, spočívajúce v oslabení sociálnych väzieb. 

Biografie autora

Miroslav Popper, Ústav výskumu sociálnej komunikácie Dúbravská cesta 9 841 04 Bratislava 4 Slovenská republika
Miroslav Popper pracuje v Ústave výskumu sociálnej komunikácie, SAV ako samostatný vedecký pracovník.
Publikované
2015-12-27
Sekce
Články