Compatibilism and Conscious Will

  • Michaela Košová Katedra filosofie a dějin přírodních věd, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Klíčová slova: compatibilism, free will, conscious will

Abstrakt

Daniel Dennett’s compatibilism based on redefining free will via broadening the concept of self to include unconscious processes seems to disappoint certain intuitions. As Sam Harris points out, it changes the subject from the free will we seem to intuitively care about – conscious free will. This compatibilism is untenable since conscious will seems to be an illusion. However, if we take Dennett’s idea of “atmosphere of free will” and view conscious will as an important concept or “user illusion” which is one of the atmosphere’s building blocks, we can see how a new compatibilism could be reached. Although from the point of view of scientific thinking conscious will seems illusory, inspired by Wilfrid Sellars’s conception of manifest and scientific images we can start to understand free will as existing on its own conceptual level. The confusion stems from mixing the two frameworks. Kompatibilismus Daniela Dennetta, založený na redefinování svobodné vůle skrze rozšíření konceptu „já“ o nevědomé procesy, se zdá být v nesouladu s jistými intuicemi. Jak upozorňuje Sam Harris, vyhýbá se té svobodné vůli, o kterou nám zřejmě intuitivně jde – vědomé svobodné vůli. Tento kompatibilismus je neudržitelný, protože vědomá vůle se zdá být iluzí. Když ale přijmeme Dennettovu myšlenku „atmosféry svobodné vůle“ a nahlédneme vědomou vůli jako důležitý koncept nebo „uživatelskou iluzi“, která je součástí této atmosféry, můžeme najít cestu k novému kompatibilismu. Ačkoliv se z vědeckého pohledu zdá být vědomá vůle iluzí, inspirováni koncepcí zjevného a vědeckého obrazu Wilfrida Sellarse můžeme porozumět svobodné vůli jako existující na své vlastní konceptuální úrovni. Zmatení přichází právě s mícháním zmiňovaných dvou rámců.
Publikované
2015-12-27
Sekce
Články