Realismus, relativismus a trápení ducha

  • Jaroslav Peregrin KFSV FF UHK & FLÚ AV ČR

Abstrakt

Kniha Tomáše Marvana přehledným způsobem rekapituluje filosofické diskuse, které se odehrávaly a odehrávají na půdě tzv. „postanalytické“ filosofie na téma realismus vs. relativismus; a je pokusem o jejich kritické zhodnocení. Jde o nesporně zajímavou a užitečnou knihu; v tomto textu však argumentuji, že realismus, z jehož pozic Marvan svou kritiku vede, není neproblematický. Zdá se mi, že Marvan zaměňuje prokázání nemožnosti vyvrátit realismus za prokázání relativismu; přičemž podle mne je tato nemožnost jenom důsledkem toho, že celá diskuse realismus vs. relativismus je pochybená.

Biografie autora

Jaroslav Peregrin, KFSV FF UHK & FLÚ AV ČR
Prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc., vystudoval matematiku, před rokem 1989 pracoval jako programátor. Působí ve Filosofickém ústavu Akademie věd ČR a přednáší na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové a Filozofické fakultě UK v Praze. Kromě logiky se zabývá hlavně filozofií jazyka, sémantikou a analytickou filozofií. Do češtiny přeložil několik prací předních analytických filozofů. Kromě řady studií publikovaných v odborných časopisech napsal mj. knihy Úvod do analytické filosofie (1992), Doing Worlds with Words (1995), Meaning and Structure (2001), Filosofie a jazyk (2003), Kapitoly z analytické filosofie (2005), Filozofie pro normální lidi (2008).
Publikované
2015-04-09
Sekce
Recenzní studie