Filosofie a filosofie (společenských) věd?

  • Martin Paleček KFSV FF UHK, Česká republika

Abstrakt

Je-li nějaký filozof dotázán známými či přáteli na to, čím se profesně zabývá, a odpoví-li po pravdě, často se rozhostí rozpačité ticho. Je sice mnoho oborů, o kterých má laická veřejnost – použijeme-li tento výraz – jen mlhavou představu, avšak snad žádná disciplína nepůsobí tak vágně, jako filozofie. Domnívám se, že důvodem je to, že pojem filozofie skutečně vágní je a že pod pojmem filozofie často rozumíme natolik odlišné činnosti a přístupy, že zahrnout je pod společný pojem lze jen velmi těžko. Ve svém příspěvku se nejprve pokusím naznačit, v čem je starší chápání filozofie jako činnosti blízké svou povahou vědě nadále užitečné, a pokusím se obhájit úzké pojetí filozofie jako filozofie vědy a zejména společenských věd. Tím nemám na mysli vytváření nových vědeckých pojetí, ale užitečné vyjasňování hraničních a problematických otázek, se kterými se věda potýká.

Biografie autora

Martin Paleček, KFSV FF UHK, Česká republika
Martin Paleček je vedoucím Katedry filozofie a spol. věd na filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové. Věnuje se převážně filozofii společenských věd a analytické filozofii. 
Publikované
2009-12-31
Sekce
Články