Filosofie dnes startuje

2009-09-24
Časopis Filosofie Dnes je zaměřen zejména na otázky vznikající na pomezí společenských věd a filosofie. Složení redakční rady, v níž zasedají lidé spojení s různými filosofickými tradicemi i s různými představami o tom, na co by se měla filosofie soustředit, je důkazem snahy o překonání partikulárních vymezení, jimiž dnes filosofická debata trpí. Cílem časopisu je tedy jak konfrontace rozličných pojetí filosofie, tak i interdisciplinární přístup k problémům, jež filosofie sdílí s vědami, jako je historie, politologie, sociologie či kognitivní věda. Náplní časopisu by proto měly být především články, které dokážou: 1) překlenout partikulární zaměření jednotlivých společensko-vědních oborů a probudit zájem o interdisciplinární řešení otázek, které jsou jim společné (např. jak se utváří objektivní smysl, jak reflektovat současný hodnotový i epistemologický relativismus, jaké jsou teoretické kořeny a legitimace stávajících politicko-sociálních teorií, jakou roli hrají v rámci lidské společnosti a lidského myšlení normy a normativita, jaký je vztah mezi jazykem a myšlením). 2) probudit diskusi mezi rozdílnými přístupy k filosofii a překonat jistou uzavřenost, kterou dnes trpí např. fenomenologie či analytická filosofie. Obě tradice vzcházejí z velmi podobných kořenů, motivovaných kritikou metafyzických spekulací, a je žádoucí, aby našly nový způsob komplementarity, ať už založené na srovnání jednotlivých pojmových analýz či na vzájemné rektifikaci nejasností v nejnovějších teoriích vzešlých z obou těchto přístupů (např. v otázce vztahu myšlení a jazyka, překonání dualismu mysli a těla apod.) 3) prosazovat takové pojetí filosofie, která není zahleděná do své historie, ale je schopná analyzovat a reflektovat současné výsledky empirických bádání ve vědách. Teoriemi starších myslitelů se proto chceme zabývat do té míry, v níž nám nové interpretace jejich myšlenek pomohou řešit naše vlastní filosofické otázky. Filosofie je pro nás nikoli relikvie, ale cesta k hledání odpovědí na otázky, které si filosofie klade dnes.