Vykořisťovat

Marek Tomeček

Abstrakt


Porovnáním významu slovesa vykořisťovat v 19. a 20. století odhalíme jeho dramatickou proměnu: z pojmu neutrálního se stává pojem silně záporný a objevuje se v okolí nových slov jako kapitalista, měšťák, proletář. Tento průnik Marxova idiolektu do češtiny (a do jiných jazyků) s sebou nese několik otázek: proč vnímá Marx tyto pojmy tak vyhraněně? Z jaké pozice, když odmítá morálku jako buržoazní přežitek, odsuzuje vykořisťování? Jeho eschatologicko-dějinný rámec umožňuje čistě negativní polaritu slovesa vykořisťovat a také, bohužel, zakládá jeho autogenocidní potenciál.

 

When comparing the meaning of the verb to exploit between the nineteenth and twentieth century we discover a dramatic transformation: from a neutral term it becomes a purely negative one and collocates with new words such as capitalist, bourgeoisie, proletarian. This penetration of the idiolect of Marx into Czech (as well as other languages) raises several questions: why does Marx use these words in such a categorical way? From what position, having rejected morality as a bourgeois prejudice, does he condemn exploitation? We find that it is his apocalyptic historical frame which enables the purely negative polarity of the verb to exploit as well as its autogenocidal potential.


Klíčová slova


etika; Marx; sémantika

Full Text:

PDF